Meranie 3D

Organizácia kontroly kvality je dvojstupňová a prispôsobená individuálnym požiadavkám zákazníka. Prvý stupeň kontroly je dielenská kontrola pri stroji. Oddelenie technickej kontroly je nezávislé od výroby. Predstavuje druhý stupeň kontroly, ale zároveň určuje podmienky merania aj pre prvý stupeň. Podmienky merania sú dané predpisom – meracím plánom, ktorý určuje, aké rozmery merať, ako často, akým meradlom a spôsob evidencie.

Oddelenie technickej kontroly, na čele s managerom kvality, zabezpečuje meracie plány, dokumentáciu pre prvé vzorky alebo celý súbor dokumetov podľa špecifických požiadaviek. Bežné sú požiadavky na protokoly z 3D meracieho prístroja alebo možnosť spätného dopátrania údajov z výroby a merania. Zápis z meraní bežnými meradlami robíme z dôvodu odstránenia chybovosti pri ručnom zápise, elektronickým prenosom dát do PC.

Čoraz častejšie sa objavuje požiadavka štatistického vyhodnocovania nameraných údajov (Cpk, Cmk). Na tento účel nám slúži nový software Q – STAT a Q – DAS od firmy Hexagon. Osvedčeným meracím postupom je systém porovnávania 3D modelu s reálnym výrobkom a následné grafické vyhodnotenie.

Dobrá strojárenská výroba nedokáže existovať a produkovať kvalitné výrobky bez kvalitného merania. Preto kladieme na riadenie kvality patričný dôraz. Od roku 2003 sme držiteľmi certifikátu riadenia kvality ISO 9000.